“عملیات غیرممکنِ ازدواج در دوران پسا روحانی “

“عملیات غیرممکنِ ازدواج در دوران پسا روحانی “
در شرایط موجود اگر کل جوانان با یک نگرش خوش بینانه شاغل باشندو بیش از ۱۲میلیون بیکار را هم سَرِکار فرض کنیم و به همشان ماهی یک میلیون تومان هم حقوق دهیم چند وقت و چقدر باید پس انداز نمایند تا موفق به ازدواج شوند ؟
سیدمحمد مهدی خازنی در کانال تلگرام خود نوشت:ازدواج در فرهنگ ما ایرانی ها یک سنت مهم و سفارش شده است تا جایی که بارها در قران و روایات برآن تاکید شده است اما دریغا که امروز مسائل اقتصادی حرف نخست را برای تشکیل خانواده میزند لیکن با توجه به وضع موجود یک پسر دست کم به رقمی حدود بیست تا سی …

“عملیات غیرممکنِ ازدواج در دوران پسا روحانی “

در شرایط موجود اگر کل جوانان با یک نگرش خوش بینانه شاغل باشندو بیش از ۱۲میلیون بیکار را هم سَرِکار فرض کنیم و به همشان ماهی یک میلیون تومان هم حقوق دهیم چند وقت و چقدر باید پس انداز نمایند تا موفق به ازدواج شوند ؟
سیدمحمد مهدی خازنی در کانال تلگرام خود نوشت:ازدواج در فرهنگ ما ایرانی ها یک سنت مهم و سفارش شده است تا جایی که بارها در قران و روایات برآن تاکید شده است اما دریغا که امروز مسائل اقتصادی حرف نخست را برای تشکیل خانواده میزند لیکن با توجه به وضع موجود یک پسر دست کم به رقمی حدود بیست تا سی …
“عملیات غیرممکنِ ازدواج در دوران پسا روحانی “

شبکه خانگی