دام شیطانی !

دام شیطانی !
به محل کارم رفت و آمد داشت . می گفت هیچ کس درکش نمی کند و شاید خدا مرا سرراهش قرار داده است. حرف هایش را جدی نمی گرفتم. اما از روزی که در تلگرام ارتباط برقرار کردیم حسابی گرفتار شدم.
در کمتر یک هفته شرم و حیا را کنار گذاشتیم ، عکس های شخصی اش را برایم می فرستاد .من هم چند عکس از خودم فرستادم. سمانه ادعا می کرد تا حالا عشق را تجربه نکرده و من به او آرامش خاصی می دهم .
او با همین چرت پرت ها مرا طعمه هوس هایم کرد.هنوز هفت ماه از زندگی مشترک من و همسرم نگذشته بود که این مشکل برایم درست شد.
همسرم متوجه …

دام شیطانی !

به محل کارم رفت و آمد داشت . می گفت هیچ کس درکش نمی کند و شاید خدا مرا سرراهش قرار داده است. حرف هایش را جدی نمی گرفتم. اما از روزی که در تلگرام ارتباط برقرار کردیم حسابی گرفتار شدم.
در کمتر یک هفته شرم و حیا را کنار گذاشتیم ، عکس های شخصی اش را برایم می فرستاد .من هم چند عکس از خودم فرستادم. سمانه ادعا می کرد تا حالا عشق را تجربه نکرده و من به او آرامش خاصی می دهم .
او با همین چرت پرت ها مرا طعمه هوس هایم کرد.هنوز هفت ماه از زندگی مشترک من و همسرم نگذشته بود که این مشکل برایم درست شد.
همسرم متوجه …
دام شیطانی !

موسیقی