اصلاح طلبان: فضای مجازی به تسخیر اصولگرایان درآمد

اصلاح طلبان: فضای مجازی به تسخیر اصولگرایان درآمد
آرمان پرس: یک روزنامه اصلاح طلب نوشت: اگر فکر می کنید به مدد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آتی شورای شهر کار راحتی بوده است و می توان با همان الگوی سال قبل، انتخابات بعدی را هم با موفقیت سپری کرد، سخت در اشتباه هستید.
در حالی که اخیراً نشریه کارگزارانی صدا مدعی شده بود با برجام و تلگرام می شود در انتخابات پیروز شد، روزنامه وقایع اتفاقیه (به مدیر مسئولی صادق خرازی) نوشت: مسئله اینجاست که همان قدر که اصلاح طلبان به معجزه شبکه های اجتماع …

اصلاح طلبان: فضای مجازی به تسخیر اصولگرایان درآمد

آرمان پرس: یک روزنامه اصلاح طلب نوشت: اگر فکر می کنید به مدد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آتی شورای شهر کار راحتی بوده است و می توان با همان الگوی سال قبل، انتخابات بعدی را هم با موفقیت سپری کرد، سخت در اشتباه هستید.
در حالی که اخیراً نشریه کارگزارانی صدا مدعی شده بود با برجام و تلگرام می شود در انتخابات پیروز شد، روزنامه وقایع اتفاقیه (به مدیر مسئولی صادق خرازی) نوشت: مسئله اینجاست که همان قدر که اصلاح طلبان به معجزه شبکه های اجتماع …
اصلاح طلبان: فضای مجازی به تسخیر اصولگرایان درآمد