سازمان استاندارد با سپردن امور به بخش خصوصی از مهلکه اجرا بگریزد

سازمان استاندارد با سپردن امور به بخش خصوصی از مهلکه اجرا بگریزد
تین نیوز | رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سازمان استاندارد نباید خود را گرفتار اجراییات و نمونه برداری و آزمایش یا کنترل کالاهای صادراتی کند. بهتر است این سازمان با سپردن این امور به بخش خصوصی همه توان خود را صرف تحقیق و نظارت کند.
محسن جلال پور در صفحه تلگرام خود نوشت: ” برای نخستین بار درجلسه شورای عالی استاندارد شرکت کردم. پیش از این، بارها با مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد نشست و برخاست داشته ام اما در کسوت ریاست اتاق ایران، برای نخستین بار به نشست شورای عالی استاندارد رفتم.
در این که سازمان مل …

سازمان استاندارد با سپردن امور به بخش خصوصی از مهلکه اجرا بگریزد

تین نیوز | رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سازمان استاندارد نباید خود را گرفتار اجراییات و نمونه برداری و آزمایش یا کنترل کالاهای صادراتی کند. بهتر است این سازمان با سپردن این امور به بخش خصوصی همه توان خود را صرف تحقیق و نظارت کند.
محسن جلال پور در صفحه تلگرام خود نوشت: ” برای نخستین بار درجلسه شورای عالی استاندارد شرکت کردم. پیش از این، بارها با مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد نشست و برخاست داشته ام اما در کسوت ریاست اتاق ایران، برای نخستین بار به نشست شورای عالی استاندارد رفتم.
در این که سازمان مل …
سازمان استاندارد با سپردن امور به بخش خصوصی از مهلکه اجرا بگریزد

فروش بک لینک

موزیک سرا