مرغداران متحصن در مهاباد با “تلگرام” حقشان را گرفتند

مرغداران متحصن در مهاباد با “تلگرام” حقشان را گرفتند
تحصن 18 روزه مرغداران در مقابل کشتارگاه مرغ مهاباد سرانجام به پیروزی رسید و متحصنان با صدور بیانیه ای تأکید کردند که موفقیت شان را مدیون تلگرام هستند.

مرغداران متحصن در مهاباد با “تلگرام” حقشان را گرفتند

تحصن 18 روزه مرغداران در مقابل کشتارگاه مرغ مهاباد سرانجام به پیروزی رسید و متحصنان با صدور بیانیه ای تأکید کردند که موفقیت شان را مدیون تلگرام هستند.
مرغداران متحصن در مهاباد با “تلگرام” حقشان را گرفتند

خبرگذاری خوزستان