خطای Phone Number Flood در تلگرام رفع شدنی است

این روزها برخی از کاربران تلگرام با خطای Phone Number Flood مواجه شده اند که با یک ترفند می توان از دام آن گریخت.

دانلود موزیک

آگهی استخدام