وقتی مدیران نجومی از تلگرام ضربه فنی می شوند/ شکست کودتاگران ترکیه از طریق “اسکایپ”

وقتی مدیران نجومی از تلگرام ضربه فنی می شوند/ شکست کودتاگران ترکیه از طریق “اسکایپ”
این روزها گسترش شبکه های اجتماعی نه تنها در تعامل افراد تاثیر به سزایی داشته بلکه تهدیدی برای فسادهای زیرپوستی حکومت هاست.

وقتی مدیران نجومی از تلگرام ضربه فنی می شوند/ شکست کودتاگران ترکیه از طریق “اسکایپ”

این روزها گسترش شبکه های اجتماعی نه تنها در تعامل افراد تاثیر به سزایی داشته بلکه تهدیدی برای فسادهای زیرپوستی حکومت هاست.
وقتی مدیران نجومی از تلگرام ضربه فنی می شوند/ شکست کودتاگران ترکیه از طریق “اسکایپ”

ماشین های جدید