3ساعت شکنجه، فرجام دوستی تلگرامی!

3ساعت شکنجه، فرجام دوستی تلگرامی!
پسر نوجوان زمانی که در تلگرام با دختر ١٣ساله قرار گذاشت، هرگز تصورش را هم نمی کرد که در دام پدر این دختر گرفتار شود. این پسر زمانی که برای بار دوم سر قرار رفت، از سوی پدر دوست تلگرامی اش ربوده و شکنجه شد.

3ساعت شکنجه، فرجام دوستی تلگرامی!

پسر نوجوان زمانی که در تلگرام با دختر ١٣ساله قرار گذاشت، هرگز تصورش را هم نمی کرد که در دام پدر این دختر گرفتار شود. این پسر زمانی که برای بار دوم سر قرار رفت، از سوی پدر دوست تلگرامی اش ربوده و شکنجه شد.
3ساعت شکنجه، فرجام دوستی تلگرامی!

خبرگزاری اصفهان

3ساعت شکنجه؛ پایان دوستی تلگرامی دختر و پسر نوجوان

3ساعت شکنجه؛ پایان دوستی تلگرامی دختر و پسر نوجوان
شهروند| پسر نوجوان زمانی که در تلگرام با دختر 13ساله قرار گذاشت، هرگز تصورش را هم نمی کرد که در دام پدر این دختر گرفتار شود. این پسر زمانی که برای بار دوم سر قرار رفت، از سوی پدر دوست تلگرامی اش ربوده و شکنجه شد.
چند روز پیش زن جوانی با مراجعه به پلیس از یک آدم ربایی خطرناک خبر داد و به ماموران گفت که پسر نوجوانش از سوی یک مرد شکنجه شده است. این زن زمانی که در مقابل بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی قرار گرفت، درباره این موضوع گفت: «ظهر بود که پسر 14ساله ام به نام سامان از خانه بیرون رفت. چند ساعتی گذش …

3ساعت شکنجه؛ پایان دوستی تلگرامی دختر و پسر نوجوان

شهروند| پسر نوجوان زمانی که در تلگرام با دختر 13ساله قرار گذاشت، هرگز تصورش را هم نمی کرد که در دام پدر این دختر گرفتار شود. این پسر زمانی که برای بار دوم سر قرار رفت، از سوی پدر دوست تلگرامی اش ربوده و شکنجه شد.
چند روز پیش زن جوانی با مراجعه به پلیس از یک آدم ربایی خطرناک خبر داد و به ماموران گفت که پسر نوجوانش از سوی یک مرد شکنجه شده است. این زن زمانی که در مقابل بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی قرار گرفت، درباره این موضوع گفت: «ظهر بود که پسر 14ساله ام به نام سامان از خانه بیرون رفت. چند ساعتی گذش …
3ساعت شکنجه؛ پایان دوستی تلگرامی دختر و پسر نوجوان

موزیک جوان