علی مطهرى؛ “انقلاب اسلامی” یا “اسلام انقلابی”

علی مطهرى؛ “انقلاب اسلامی” یا “اسلام انقلابی”
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سخنان رییس جمهور در ایام سالگرد شهادت شهید مطهری مبنی بر اینکه شهید مطهری «اسلام انقلابی» را خطری بزرگ در برابر «انقلاب اسلامی» می دانست، گفت: شاید آقای روحانی می خواستند هشداری به انقلابیون امروز بدهند که مبادا مانند انقلابیون منحرف دوره نهضت اسلامی، اسلام را در مبارزه خلاصه کنید و بقیه دستورهای آن را نادیده بگیرید.
به گزارش ایسنا، در یادداشت علی مطهری با عنوان «انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی» که در کانال تلگرام وی منتشر شده، آمده است:
 حدود یک ماه پیش رئیس جمهو …

علی مطهرى؛ “انقلاب اسلامی” یا “اسلام انقلابی”

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سخنان رییس جمهور در ایام سالگرد شهادت شهید مطهری مبنی بر اینکه شهید مطهری «اسلام انقلابی» را خطری بزرگ در برابر «انقلاب اسلامی» می دانست، گفت: شاید آقای روحانی می خواستند هشداری به انقلابیون امروز بدهند که مبادا مانند انقلابیون منحرف دوره نهضت اسلامی، اسلام را در مبارزه خلاصه کنید و بقیه دستورهای آن را نادیده بگیرید.
به گزارش ایسنا، در یادداشت علی مطهری با عنوان «انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی» که در کانال تلگرام وی منتشر شده، آمده است:
 حدود یک ماه پیش رئیس جمهو …
علی مطهرى؛ “انقلاب اسلامی” یا “اسلام انقلابی”

wolrd press news