تلگرام یک شمشیر دو لبه است!

تلگرام یک شمشیر دو لبه است!
سرهنگ جنیدی: فضابی مجازی مخصوصا تلگرام مانند یک شمشیر دو لبه است ، که هم می شود جوانان را به بیراهه برد و هم براه آورد، که البته دشمن در به بیراهه بردن کاربران این فضا همه تلاش خود را انجام می دهد و در براه آوردن این جوانان نیازمند فعالیت های ما است.

تلگرام یک شمشیر دو لبه است!

سرهنگ جنیدی: فضابی مجازی مخصوصا تلگرام مانند یک شمشیر دو لبه است ، که هم می شود جوانان را به بیراهه برد و هم براه آورد، که البته دشمن در به بیراهه بردن کاربران این فضا همه تلاش خود را انجام می دهد و در براه آوردن این جوانان نیازمند فعالیت های ما است.
تلگرام یک شمشیر دو لبه است!

ganool review