اقدام عجیب یک هکر برای درخواست ازدواج

اقدام عجیب یک هکر برای درخواست ازدواج
پسر جوان که روش مناسبی برای یافتن همسر ایده آلش انتخاب نکرده بود، وقتی بعد از هک تلگرام دختر مورد علاقه اش سردی دستبند پلیس را دور دستانش حس کرد به گریه افتاد.

اقدام عجیب یک هکر برای درخواست ازدواج

پسر جوان که روش مناسبی برای یافتن همسر ایده آلش انتخاب نکرده بود، وقتی بعد از هک تلگرام دختر مورد علاقه اش سردی دستبند پلیس را دور دستانش حس کرد به گریه افتاد.
اقدام عجیب یک هکر برای درخواست ازدواج

مرکز فیلم