آیا تلگرام یک میلیارد دلار می ارزد؟

آیا تلگرام یک میلیارد دلار می ارزد؟
ممکن است گوگل در زمینه جستجوی سلطان کنونی در میان تمامی صفحات جستجوگر در اینترنت باشد اما، در زمینه ابزار های ارتباطی آنچنان مسیر صحیحی را در پیش نگرفته و با قطعیت می توان گفت که شکست های پیاپی در این زمینه از گوگل در ایجاد بستر های ارتباطی یک بازنده ساخته است.

آیا تلگرام یک میلیارد دلار می ارزد؟

ممکن است گوگل در زمینه جستجوی سلطان کنونی در میان تمامی صفحات جستجوگر در اینترنت باشد اما، در زمینه ابزار های ارتباطی آنچنان مسیر صحیحی را در پیش نگرفته و با قطعیت می توان گفت که شکست های پیاپی در این زمینه از گوگل در ایجاد بستر های ارتباطی یک بازنده ساخته است.
آیا تلگرام یک میلیارد دلار می ارزد؟

ganool review