یل یاتار طوفان یاتار، یاتماز بهارین پرچمی …

یل یاتار طوفان یاتار، یاتماز بهارین پرچمی …
ا ول تصمیم داشتم گله کنم از روزگار که تلگرام با sorry, you are not allowed to do this چه می کند با من. ولی وقتی هر روز متن سخنرانیهایتان را از پایگاه اطلاع رسانی دولت در می ارم که متاسفانه فقط از سال 1388 به بعد موجود است و حجم سفرهای کاری تان و برنامه هایتان را در دو سال پایانی می بینم، سالهایی که شما متهم شدید به این که کار نکردید و پرداختید به حاشیه، می فهمم که نباید این تحریمها و نامهربانی دوستان باعث دلسردیم بشود ….
روز سفر شماست … خوشحالم اما دلهره هم دارم … صبح اول مطالب مربوط به روز 2 …

یل یاتار طوفان یاتار، یاتماز بهارین پرچمی …

ا ول تصمیم داشتم گله کنم از روزگار که تلگرام با sorry, you are not allowed to do this چه می کند با من. ولی وقتی هر روز متن سخنرانیهایتان را از پایگاه اطلاع رسانی دولت در می ارم که متاسفانه فقط از سال 1388 به بعد موجود است و حجم سفرهای کاری تان و برنامه هایتان را در دو سال پایانی می بینم، سالهایی که شما متهم شدید به این که کار نکردید و پرداختید به حاشیه، می فهمم که نباید این تحریمها و نامهربانی دوستان باعث دلسردیم بشود ….
روز سفر شماست … خوشحالم اما دلهره هم دارم … صبح اول مطالب مربوط به روز 2 …
یل یاتار طوفان یاتار، یاتماز بهارین پرچمی …

اخبار دنیای دیجیتال