کل خریداران روزنامه های ایران کمتر از بینندگان یک وب سایت خبری!

کل خریداران روزنامه های ایران کمتر از بینندگان یک وب سایت خبری!
تعداد کل مخاطبان روزنامه های ایران به اندازه بینندگان یک وب سایت خبری داخلی – خبرگزاری و سایت های خبری زیر رتبه 20 در رده بندی الکسا- نیز نیست و اگر قرار باشد این تعداد مخاطب را با مخاطبان کانال های خبری در تلگرام مقایسه کرد می توان به قدرت اطلاع رسانی ارزان قیمت این کانال ها و کم اثر شدن مطبوعات در کشورمان توجه کرد.

کل خریداران روزنامه های ایران کمتر از بینندگان یک وب سایت خبری!

تعداد کل مخاطبان روزنامه های ایران به اندازه بینندگان یک وب سایت خبری داخلی – خبرگزاری و سایت های خبری زیر رتبه 20 در رده بندی الکسا- نیز نیست و اگر قرار باشد این تعداد مخاطب را با مخاطبان کانال های خبری در تلگرام مقایسه کرد می توان به قدرت اطلاع رسانی ارزان قیمت این کانال ها و کم اثر شدن مطبوعات در کشورمان توجه کرد.
کل خریداران روزنامه های ایران کمتر از بینندگان یک وب سایت خبری!

اخبار دنیای دیجیتال