مهران غفوریان: کدام مرد راضی می شود همسرش با مانتوی باز در جمع باشد/من حجاب را دوست دارم

مهران غفوریان: کدام مرد راضی می شود همسرش با مانتوی باز در جمع باشد/من حجاب را دوست دارم
من اگر شخصاً فضای مجازی را قبول داشتم، اینستاگرام و تلگرام شخصی می داشتم، اما عکاس در ثبت عکس می توانست دقت بیشتری کند تا عکس مناسبی ثبت کند، اما متأسفانه به جای اینکه محرم ما باشند و عکس مناسبی نشر دهند، عکس دم دستی خودشان را چاپ کردند.

مهران غفوریان: کدام مرد راضی می شود همسرش با مانتوی باز در جمع باشد/من حجاب را دوست دارم

من اگر شخصاً فضای مجازی را قبول داشتم، اینستاگرام و تلگرام شخصی می داشتم، اما عکاس در ثبت عکس می توانست دقت بیشتری کند تا عکس مناسبی ثبت کند، اما متأسفانه به جای اینکه محرم ما باشند و عکس مناسبی نشر دهند، عکس دم دستی خودشان را چاپ کردند.
مهران غفوریان: کدام مرد راضی می شود همسرش با مانتوی باز در جمع باشد/من حجاب را دوست دارم

ماشین های جدید