چالش تلگرامی چهار هفته مهربانی برای کمک به خیریه ها

با شروع اسفند ماه 94 در یک حرکت بسیار جالب و پسندیده، چالشی با عنوان “چهار هفته مهربانی” توسط یکی از کانالهای تلگرام ترتیب داده شد.

گوشی

مجله اینترنتی