چگونه ربات چاقوی دولبه تلگرام می شود؟

چگونه ربات چاقوی دولبه تلگرام می شود؟
در فضای تلگرام دیده شده که ربات هایی برای مصارف غیراخلاقی و سرقت اطلاعات استفاده می شوند، آنها با بهره گیری از حاشیه امن فاقد نظارت، کسب و کارهایی برای ارسال متن، عکس و فیلم و ترتیب دادن قرار، راه انداخته اند.

چگونه ربات چاقوی دولبه تلگرام می شود؟

در فضای تلگرام دیده شده که ربات هایی برای مصارف غیراخلاقی و سرقت اطلاعات استفاده می شوند، آنها با بهره گیری از حاشیه امن فاقد نظارت، کسب و کارهایی برای ارسال متن، عکس و فیلم و ترتیب دادن قرار، راه انداخته اند.
چگونه ربات چاقوی دولبه تلگرام می شود؟

اتوبیوگرافی