«سرباز صنعت» به جای سربازی در پادگان

«سرباز صنعت» به جای سربازی در پادگان
«سربازان چه غریبانه جان سپردند. آمده بودند مشق خدمت کنند اما در سیاه مشق مدیریت و تدبیر جان دادند». این بخشی از تلگرام نوشت؛ رئیس پارلمان بخش خصوصی درپی وقوع حادثه درگذشت ١٩ سرباز پادگان ٠٥ کرمان بود. او درحالی از ضرورت تغییر سازوکار سربازی درکشور سخن می گوید که سربازی از دوره پهلوی اول به یادگار مانده و در تمام این سال ها تغییری در آن ایجاد نشده است. هراس از تغییر موجب شده که هیچ نهادی حاضر نشود تاروپود کهنه سازوکار سربازی درکشور که سال هاست به مطالبه جوانان بدل شده را بازنگری کند. سازوکاری که حتی صدای اعت

«سرباز صنعت» به جای سربازی در پادگان

«سربازان چه غریبانه جان سپردند. آمده بودند مشق خدمت کنند اما در سیاه مشق مدیریت و تدبیر جان دادند». این بخشی از تلگرام نوشت؛ رئیس پارلمان بخش خصوصی درپی وقوع حادثه درگذشت ١٩ سرباز پادگان ٠٥ کرمان بود. او درحالی از ضرورت تغییر سازوکار سربازی درکشور سخن می گوید که سربازی از دوره پهلوی اول به یادگار مانده و در تمام این سال ها تغییری در آن ایجاد نشده است. هراس از تغییر موجب شده که هیچ نهادی حاضر نشود تاروپود کهنه سازوکار سربازی درکشور که سال هاست به مطالبه جوانان بدل شده را بازنگری کند. سازوکاری که حتی صدای اعت
«سرباز صنعت» به جای سربازی در پادگان

خرید vpn از طریق بانک ملی

دانلود فیلم خارجی