صحت و سقم خبر فیلترینگ «تلگرام» در روز انتخابات را تایید نمی کنم

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحت و سقم خبر فیلترینگ «تلگرام» در روز انتخابات را تایید نکرد. ایسنا نوشت: ماراتن دو انتخابات مهم کشور رو به پایان است. در این روزهای پایانی در فضای مجازی در رابطه با انتخابات هرگونه خبری منتشر می شود که درستی و نادرستی آن با توجه به ذکر نشدن منبع نامشخص است. در همین روزهای پر تب و تاب انتخابات پیش رو، برخی رسانه های معاند نظام سعی در تشویق مردم به عدم حضور در پای صندوق های رای دارند که با انتشار خبرهای نادرست بر اقدامات خود صحه می گذارند. برخی فضاهای مجازی از …

خرید غذا

خرم خبر