و حمایت از محرومان با اینترنت رایگان! این وعده ها سزاوار مردم ما نیست

یکی از موارد قابل تأملی که نگارنده را بر آن داشت تا قلم به دست شوم بحث انتخابات و رقابت های نامزدهای انتخاباتی و ارتباط آنان با برخی شبکه های اجتماعی همچون تلگرام است.

مرکز فیلم

باران فیلم