چنگ و دندان نشان دادن اصلاح طلبان به حاج قاسم از ترس حضورش/ حرفهای آشنا و رقیب تراشی زود هنگام برا روحانی/ رفتار عجیب و جالب تولیت آستان قدس

چنگ و دندان نشان دادن اصلاح طلبان به حاج قاسم از ترس حضورش/ حرفهای آشنا و رقیب تراشی زود هنگام برا روحانی/ رفتار عجیب و جالب تولیت آستان قدس
فعالان اصلاح طلب و اصولگرا در کانال های تلگرام خود به تحلیل و بررسی مسائل روز می پردازند. برخی از این تحلیل ها در ادامه خواهد آمد.

چنگ و دندان نشان دادن اصلاح طلبان به حاج قاسم از ترس حضورش/ حرفهای آشنا و رقیب تراشی زود هنگام برا روحانی/ رفتار عجیب و جالب تولیت آستان قدس

فعالان اصلاح طلب و اصولگرا در کانال های تلگرام خود به تحلیل و بررسی مسائل روز می پردازند. برخی از این تحلیل ها در ادامه خواهد آمد.
چنگ و دندان نشان دادن اصلاح طلبان به حاج قاسم از ترس حضورش/ حرفهای آشنا و رقیب تراشی زود هنگام برا روحانی/ رفتار عجیب و جالب تولیت آستان قدس

پرس نیوز