وزیر ارتباطات : کانالهای تلگرام ساماندهی می شود

وزیر ارتباطات : کانالهای تلگرام ساماندهی می شود
واعظی وزیر ارتباطات با انتقاد از فعالیت سایت های و کانال های متعدد تلگرامی در تولید اخبار بدون منبع افزود: محتواهای اینکانالها ساماندهی خواهد شد.

وزیر ارتباطات : کانالهای تلگرام ساماندهی می شود

واعظی وزیر ارتباطات با انتقاد از فعالیت سایت های و کانال های متعدد تلگرامی در تولید اخبار بدون منبع افزود: محتواهای اینکانالها ساماندهی خواهد شد.
وزیر ارتباطات : کانالهای تلگرام ساماندهی می شود

روزنامه قانون