فعالیت های ضد دینی تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده/ شبکه های اجتماعی را سامان دهید

فعالیت های ضد دینی تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده/ شبکه های اجتماعی را سامان دهید
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: فعالیت های ضد دین تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده است.

فعالیت های ضد دینی تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده/ شبکه های اجتماعی را سامان دهید

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: فعالیت های ضد دین تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده است.
فعالیت های ضد دینی تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده/ شبکه های اجتماعی را سامان دهید

صبحانه

شبکه های اجتماعی را سامان دهید

شبکه های اجتماعی را سامان دهید
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: فعالیت های ضد دین تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده است.

شبکه های اجتماعی را سامان دهید

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: فعالیت های ضد دین تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده است.
شبکه های اجتماعی را سامان دهید

افق

سیاست های اقتصادی مروج نابرابری های اجتماعی را تغییر دهید

سیاست های اقتصادی مروج نابرابری های اجتماعی را تغییر دهید
استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تعدد قوانین استخدامی و اصرار بر اداره شرکتهای دولتی با قانون تجارت را از جمله عوامل پرداختهای تبعیض آمیز دانست.
به گزارش تسنیم، حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق چندین دوره مجلس در کانال تلگرام خود نوشت: تعدد قوانین استخدامی در وزارتخانه ها و همچنین شرکت های دولتی و اصرار اکثریتی از نمایندگان مجالس گذشته و دولتی ها بر اداره شرکت های دولتی با قانون تجارت از جمله مناشی مشکل پرداختی های تبعیض آمیز است .
امروز که طوفان آن ترکتازی ها اعتماد عمومی را به تهدید نشسته …

سیاست های اقتصادی مروج نابرابری های اجتماعی را تغییر دهید

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تعدد قوانین استخدامی و اصرار بر اداره شرکتهای دولتی با قانون تجارت را از جمله عوامل پرداختهای تبعیض آمیز دانست.
به گزارش تسنیم، حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق چندین دوره مجلس در کانال تلگرام خود نوشت: تعدد قوانین استخدامی در وزارتخانه ها و همچنین شرکت های دولتی و اصرار اکثریتی از نمایندگان مجالس گذشته و دولتی ها بر اداره شرکت های دولتی با قانون تجارت از جمله مناشی مشکل پرداختی های تبعیض آمیز است .
امروز که طوفان آن ترکتازی ها اعتماد عمومی را به تهدید نشسته …
سیاست های اقتصادی مروج نابرابری های اجتماعی را تغییر دهید