توسعه بیمه های عمر ،بورس بازی را کاهش می دهد

توسعه بیمه های عمر ،بورس بازی را کاهش می دهد
توسعه بیمه های عمر، باعث خواهد شد مردم پس اندازهای خود را به صورت بیمه نامه نگهداری کنند و این تا حدی باعث خواهد شد که در مواقع بی ثباتی و تورم، کمتر به بورس بازی روی بیاورند.
به گزارش ریسک نیوز،پرویز خسروشاهی ، قایم مقام بیمه مرکزی در کانال تلگرام خود در خصوص نقش بیمه های زندگی در اقتصاد کشور آورده است:
توسعه نفوذ بیمه از جهت اینکه صنعتی رشد کند و تولید خدمتی زیاد شود هدف حاکمیتی نمی تواند باشد اما با توجه به اینکه توسعه بیمه باعث ایجاد ثبات در زندگی اقتصادی و فردی شهروندان، کاهش هزینه و ریسک فعالی …

توسعه بیمه های عمر ،بورس بازی را کاهش می دهد

توسعه بیمه های عمر، باعث خواهد شد مردم پس اندازهای خود را به صورت بیمه نامه نگهداری کنند و این تا حدی باعث خواهد شد که در مواقع بی ثباتی و تورم، کمتر به بورس بازی روی بیاورند.
به گزارش ریسک نیوز،پرویز خسروشاهی ، قایم مقام بیمه مرکزی در کانال تلگرام خود در خصوص نقش بیمه های زندگی در اقتصاد کشور آورده است:
توسعه نفوذ بیمه از جهت اینکه صنعتی رشد کند و تولید خدمتی زیاد شود هدف حاکمیتی نمی تواند باشد اما با توجه به اینکه توسعه بیمه باعث ایجاد ثبات در زندگی اقتصادی و فردی شهروندان، کاهش هزینه و ریسک فعالی …
توسعه بیمه های عمر ،بورس بازی را کاهش می دهد

تکنولوژی جدید

حاشیه های سخنرانی احمدی نژاد؛ خاک بر سر آن سیاستمدار که از راه دور دستور می دهد!

انرژی مثبت – احمدی نژاد: خاک بر سر آن سیاستمدار که فقط از راه دور دستور می دهد و انگار نه انگار که مردمی نیز وجود دارند.
به گزارش انرژی مثبت، این قسمت از سخنرانی احمدی نژاد با واکنش تند کانال تلگرام روزنامه ایران روبه رو شد.
کانال روزنامه ایران با عنوان “سخنرانی اهانت آمیز احمدی نژاد علیه برجام، شخصیت های نظام و سیاست خارجی” نوشت:
“با آنکه جلسه محمود احمدی نژاد در ورامین مجوز قانونی دریافت نکرده بود وی در جمع هوادارانش حضور یافت و با لحنی تند علیه دولت، برجام و سیاست خارجی سخنرانی ایراد کرد. رئیس …

آهنگ جدید

موزیک جوان