ادمین های تلگرام چگونه پول درمی آورند؟

هفته نامه همشهری جوان: خود بر و بچه های تلگرام هم شاید فکر نمی کردند که نرم افزاری که برای ارتباطاتان امن و در کَل کَل با دولت روسیه ساختند این چنین تبدیل به نرم افزاری پولساز و اقتصادی در کشور ما شود اما ما از قدیم نشان داده ایم که نبوغ مان در حدی است که حتی رویاهای اجانب هم به ما نمی رسد و هرجا که پول باشد فعل خواستن را حتی با بیش تر از شش زمان فعلی دستور زبان فارسی می توانیم صرف کنیم.
تلگرام ی چگونه به درآمدهای چند ده میلیون تومانی می رسند؟” title=”ادمین های تلگرام ی چگونه به درآمدهای چند ده …

مرکز فیلم

آپدیت نود