شبکه های اجتماعی، اورژانس بیشاپور شدند

شبکه های اجتماعی، اورژانس بیشاپور شدند
شرق / سعید برآبادی
 شبکه های اجتماعی دارند نقش یک جور اورژانس اینترنتی را برای شرایط خاص بازی می کنند. مثلا در شهر تاریخی بیشاپور، آتش سوزی وسیعی راه افتاده و این مردم محلی هستند که با تلگرام به همدیگر خبر می دهند و به جای وقت گذاشتن و شایعه ساختن، دست به کار مهار آتش می شوند تا جایی که حتی مدیران میراث فرهنگی استان هم از آنها تشکر می کنند.
مسعود منیاتی، مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس، در گفت وگویی با «شرق»، بیش از همه روی این نکته تأکید دارد که بازار داغ شبکه های اجتماعی، باعث شده که …

شبکه های اجتماعی، اورژانس بیشاپور شدند

شرق / سعید برآبادی
 شبکه های اجتماعی دارند نقش یک جور اورژانس اینترنتی را برای شرایط خاص بازی می کنند. مثلا در شهر تاریخی بیشاپور، آتش سوزی وسیعی راه افتاده و این مردم محلی هستند که با تلگرام به همدیگر خبر می دهند و به جای وقت گذاشتن و شایعه ساختن، دست به کار مهار آتش می شوند تا جایی که حتی مدیران میراث فرهنگی استان هم از آنها تشکر می کنند.
مسعود منیاتی، مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس، در گفت وگویی با «شرق»، بیش از همه روی این نکته تأکید دارد که بازار داغ شبکه های اجتماعی، باعث شده که …
شبکه های اجتماعی، اورژانس بیشاپور شدند

باشگاه خبری ورزشی