وقتی دستگاه های نظارتی خواب بودند؛ مردم در تلگرام بیدار بودند!

وقتی دستگاه های نظارتی خواب بودند؛ مردم در تلگرام بیدار بودند!
این ماجرا، طنز تلخی است که پیش از همه باید مسئولان دولتی و دستگاه های نظارتی به آن پاسخگو باشند، واقعا این امکان وجود دارد که دستگاه هایی که امروز اعلام برخورد با قدرت با مساله فیش های حقوق می کنند، در گذشته از این موضوع مطلع نبوده اند؟

وقتی دستگاه های نظارتی خواب بودند؛ مردم در تلگرام بیدار بودند!

این ماجرا، طنز تلخی است که پیش از همه باید مسئولان دولتی و دستگاه های نظارتی به آن پاسخگو باشند، واقعا این امکان وجود دارد که دستگاه هایی که امروز اعلام برخورد با قدرت با مساله فیش های حقوق می کنند، در گذشته از این موضوع مطلع نبوده اند؟
وقتی دستگاه های نظارتی خواب بودند؛ مردم در تلگرام بیدار بودند!

بک لینک رنک 4

پرس نیوز