واژه هایی که دانشجویان را به دردسر انداختند

واژه هایی که دانشجویان را به دردسر انداختند
خبرنامه دانشجویان ایران:  هر چند که واژه های بیگانه ای و غیرفارسی که در زبان فارسی کاربرد فراوانی دارند، همواره یکی از عوامل نفوذ فرهنگ و آئین کشورهای خارجی در زبان و ادبیات کشورمان بوده و هستند، اما ظهور و بروز برخی از این واژه های تخصصصی در علوم دانشگاهی خصوصا علوم پزشکی و زیست، تاثیر زیادی در فرهنگ و ادبیات فارسی ندارد.
به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی « خبرنامه دانشجویان ایران »؛ جمعی از دانشجویان علوم پزشکی در این خصوص، درخواستی دانشجویی از رئیس جمهور را به کانال تلگرام خبرنامه دانشجویان …

واژه هایی که دانشجویان را به دردسر انداختند

خبرنامه دانشجویان ایران:  هر چند که واژه های بیگانه ای و غیرفارسی که در زبان فارسی کاربرد فراوانی دارند، همواره یکی از عوامل نفوذ فرهنگ و آئین کشورهای خارجی در زبان و ادبیات کشورمان بوده و هستند، اما ظهور و بروز برخی از این واژه های تخصصصی در علوم دانشگاهی خصوصا علوم پزشکی و زیست، تاثیر زیادی در فرهنگ و ادبیات فارسی ندارد.
به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی « خبرنامه دانشجویان ایران »؛ جمعی از دانشجویان علوم پزشکی در این خصوص، درخواستی دانشجویی از رئیس جمهور را به کانال تلگرام خبرنامه دانشجویان …
واژه هایی که دانشجویان را به دردسر انداختند

wolrd press news