گزارش معاون اول رئیس جمهوری دارای نکات خوب و مثبت زیادی است

گزارش معاون اول رئیس جمهوری دارای نکات خوب و مثبت زیادی است
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت که در ماه های اخیر انتقادها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی دکتر جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و به رغم اختلاف سلیقه سیاسی ، رد و بدل تشکر و قدردانی و تعامل سازنده میان آنها برقرار است، بیانیه اخیر رییس جمهور و گزارش معاون اول را در خصوص حقوق های غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید.

گزارش معاون اول رئیس جمهوری دارای نکات خوب و مثبت زیادی است

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت که در ماه های اخیر انتقادها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی دکتر جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و به رغم اختلاف سلیقه سیاسی ، رد و بدل تشکر و قدردانی و تعامل سازنده میان آنها برقرار است، بیانیه اخیر رییس جمهور و گزارش معاون اول را در خصوص حقوق های غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید.
گزارش معاون اول رئیس جمهوری دارای نکات خوب و مثبت زیادی است

مدلینگ