«نه» به انتخابات قومیتی / گوش ما از شعار پر است، خوزستان توسعه می خواهد

استان خوزستان با تنوع قومیتی موجود درآن ازبسترهای مناسبی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی برخورداراست. ازمنظر جامعه شناسی اقوام، وجود قومیت های مختلف دریک جامعه ظرفیتی است که اگر به نحو صحیح هدایت شود می تواند در رشد و بالندگی آن موثر واقع شود.
** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مرکز فیلم

آپدیت نود 32