فلسفه از منظر واتر بنیامین

فلسفه از منظر واتر بنیامین
چیستی فلسفه از منظر والتر بنیامین تبیین می شو.د.
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از نشست های «فلسفه چیست» را با عنوان «چیستی فلسفه از منظر والتر بنیامین» برگزار می کند.
در این نشست، مراد فرهادپور فلسفه را از منظر واتر بنیامین تبیین خواهد کرد.
تالار ناصر خسرو دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ساعت 14 تا 16 میزبان شرکت کنندگان در این نشست خواهد بود.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

فلسفه از منظر واتر بنیامین

چیستی فلسفه از منظر والتر بنیامین تبیین می شو.د.
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از نشست های «فلسفه چیست» را با عنوان «چیستی فلسفه از منظر والتر بنیامین» برگزار می کند.
در این نشست، مراد فرهادپور فلسفه را از منظر واتر بنیامین تبیین خواهد کرد.
تالار ناصر خسرو دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ساعت 14 تا 16 میزبان شرکت کنندگان در این نشست خواهد بود.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
فلسفه از منظر واتر بنیامین

بک لینک رنک 4

پرس نیوز