سربازی در جبهه تولید ملی

سربازی در جبهه تولید ملی
سهیلا روزبان- شهروند| «سربازان چه غریبانه جان سپردند. آمده بودند مشق خدمت کنند اما در سیاه مشق مدیریت و تدبیر جان دادند». این بخشی از تلگرام نوشت؛ رئیس پارلمان بخش خصوصی درپی وقوع حادثه درگذشت 19 سرباز پادگان 05 کرمان بود. او درحالی از ضرورت تغییر سازوکار سربازی درکشور سخن می گوید که سربازی از دوره پهلوی اول به یادگار مانده و در تمام این سال ها تغییری در آن ایجاد نشده است. هراس از تغییر موجب شده که هیچ نهادی حاضر نشود تاروپود کهنه سازوکار سربازی درکشور که سال هاست به مطالبه جوانان بدل شده را بازنگری …

سربازی در جبهه تولید ملی

سهیلا روزبان- شهروند| «سربازان چه غریبانه جان سپردند. آمده بودند مشق خدمت کنند اما در سیاه مشق مدیریت و تدبیر جان دادند». این بخشی از تلگرام نوشت؛ رئیس پارلمان بخش خصوصی درپی وقوع حادثه درگذشت 19 سرباز پادگان 05 کرمان بود. او درحالی از ضرورت تغییر سازوکار سربازی درکشور سخن می گوید که سربازی از دوره پهلوی اول به یادگار مانده و در تمام این سال ها تغییری در آن ایجاد نشده است. هراس از تغییر موجب شده که هیچ نهادی حاضر نشود تاروپود کهنه سازوکار سربازی درکشور که سال هاست به مطالبه جوانان بدل شده را بازنگری …
سربازی در جبهه تولید ملی

خرید vpn برای اندروید

بازی