جای شبکه ملی جایگزین تلگرام خالی است

جای شبکه ملی جایگزین تلگرام خالی است
اولتیماتوم یکساله ایی که کشور به شبکه اجتماعی تلگرام برای باز پس دادن اطلاعات و فعالیت های شهروندان ایرانی داده درست است و شروط ایران برای انتقال همه اطلاعات قابل قبول است تا از جاسوسی از شهروندان ایرانی جلو گیری شود. اما مهم تر از آن این است که ما یک شبکه ملی خوب و یا شبکه های ملی داشته باشیم تا هم وطنان ما بتوانند از آنها استفاده کنند تا امنیت اطلاعاتیشان هم تامین شود .

جای شبکه ملی جایگزین تلگرام خالی است

اولتیماتوم یکساله ایی که کشور به شبکه اجتماعی تلگرام برای باز پس دادن اطلاعات و فعالیت های شهروندان ایرانی داده درست است و شروط ایران برای انتقال همه اطلاعات قابل قبول است تا از جاسوسی از شهروندان ایرانی جلو گیری شود. اما مهم تر از آن این است که ما یک شبکه ملی خوب و یا شبکه های ملی داشته باشیم تا هم وطنان ما بتوانند از آنها استفاده کنند تا امنیت اطلاعاتیشان هم تامین شود .
جای شبکه ملی جایگزین تلگرام خالی است

اس ام اس جدید