وقتی مسئولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!

وقتی مسئولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!
استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه های اجتماعی صهیونیستی همچون واتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام رسان های ایرانی قدرتمند و چند ۱۰ میلیونی محرومیم.

وقتی مسئولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!

استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه های اجتماعی صهیونیستی همچون واتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام رسان های ایرانی قدرتمند و چند ۱۰ میلیونی محرومیم.
وقتی مسئولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!

wolrd press news