پرونده مرگ خبرنگاری که پس از 9 ماه باز شد! / خبرهای سوخته ای که در تلگرام جان می گیرند

پرونده مرگ خبرنگاری که پس از 9 ماه باز شد! / خبرهای سوخته ای که در تلگرام جان می گیرند
باز هم شبکه های اجتماعی در ایران خبری سوخته را به جای خبری داغ جا زدند؛ خبر خودکشی یک خبرنگار انگلیسی در فرودگاه استانبول که در این شرایط نابسامان منطقه ای و به ویژه با توجه به اتفاقات اخیر فرودگاه آتاتورک ترکیه، می تواند مخاطبان زیادی را به خودش جذب کند، هرچند که تاریخ مصرف آن گذشته باشد.

پرونده مرگ خبرنگاری که پس از 9 ماه باز شد! / خبرهای سوخته ای که در تلگرام جان می گیرند

باز هم شبکه های اجتماعی در ایران خبری سوخته را به جای خبری داغ جا زدند؛ خبر خودکشی یک خبرنگار انگلیسی در فرودگاه استانبول که در این شرایط نابسامان منطقه ای و به ویژه با توجه به اتفاقات اخیر فرودگاه آتاتورک ترکیه، می تواند مخاطبان زیادی را به خودش جذب کند، هرچند که تاریخ مصرف آن گذشته باشد.
پرونده مرگ خبرنگاری که پس از 9 ماه باز شد! / خبرهای سوخته ای که در تلگرام جان می گیرند

ganool review