شکست عقاب توسط مار/این تصویر مربوط به ایران است؟

شکست عقاب توسط مار/این تصویر مربوط به ایران است؟
بعضی از کانال های خبری در تلگرام این روزها عکسی را با عنوان «صحنه ای فوق العاده در پارک ملی بمو استان فارس» منتشر کردند. اما این عکس واقعا جدید و مربوط به ایران است؟

شکست عقاب توسط مار/این تصویر مربوط به ایران است؟

بعضی از کانال های خبری در تلگرام این روزها عکسی را با عنوان «صحنه ای فوق العاده در پارک ملی بمو استان فارس» منتشر کردند. اما این عکس واقعا جدید و مربوط به ایران است؟
شکست عقاب توسط مار/این تصویر مربوط به ایران است؟

اندروید