دولت مراکزی را برای میزبانی سرور تلگرام در ایران تعیین کرد

دولت مراکزی را برای میزبانی سرور تلگرام در ایران تعیین کرد
بخش اقتصادی: مدیرعامل دیتاسنتر ابری گفت: پس از اینکه تلگرام ملزم به انتقال سرور به ایران شد هم اکنون دولت ایران چند ارائه دهنده خدمات دیتاسنتری خصوصی ایرانی را برای انتقال سرور به ایران تعیین کرده است.به گزارش خبر نگار ما، دیتا سنتر کلود (مرکز داده ابری) افرانت با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد.قاسم زاده مدیرعامل افرانت در این مراسم از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.وی گفت:سرورهای توزیع شده یکی از استانداردهای معمول دنیاست و اگر محدودیت های تحریم نبود شرکت هایی مثل گوگل از سال ها …

دولت مراکزی را برای میزبانی سرور تلگرام در ایران تعیین کرد

بخش اقتصادی: مدیرعامل دیتاسنتر ابری گفت: پس از اینکه تلگرام ملزم به انتقال سرور به ایران شد هم اکنون دولت ایران چند ارائه دهنده خدمات دیتاسنتری خصوصی ایرانی را برای انتقال سرور به ایران تعیین کرده است.به گزارش خبر نگار ما، دیتا سنتر کلود (مرکز داده ابری) افرانت با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد.قاسم زاده مدیرعامل افرانت در این مراسم از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.وی گفت:سرورهای توزیع شده یکی از استانداردهای معمول دنیاست و اگر محدودیت های تحریم نبود شرکت هایی مثل گوگل از سال ها …
دولت مراکزی را برای میزبانی سرور تلگرام در ایران تعیین کرد

فستیوال فیلم