مجلس قوی شورای نگهبان را مهار می کند!+عکس

کانال تلگرام بیات زنجانی، شیخ حامی جریان فتنه88 تصویری حاوی مصاحبه ایشان در تضعیف شورای نگهبان آن هم توسط مجلسی که مدنظر خودش باشد، با روزنامه اعتماد ملی در دیماه ۸۶ را منتشر کرده است.

دانلود سریال و آهنگ

سپهر نیوز