قتل همسر در سایه تلگرام

قتل همسر در سایه تلگرام
معلم بازنشسته که به اتهام قتل همسرش بازداشت شده، ادعا می کند عضویت مقتول در شبکه اجتماعی تلگرام و حلقه عرفان های کاذب انگیزه حادثه بوده است. متهم مدعی است روز حادثه قرار بود برای جدایی به دادگاه برود.

قتل همسر در سایه تلگرام

معلم بازنشسته که به اتهام قتل همسرش بازداشت شده، ادعا می کند عضویت مقتول در شبکه اجتماعی تلگرام و حلقه عرفان های کاذب انگیزه حادثه بوده است. متهم مدعی است روز حادثه قرار بود برای جدایی به دادگاه برود.
قتل همسر در سایه تلگرام

روزنامه قانون