سلفی قبل از خودکشی پسر نوجوان!

«دیبا عاشقت بودم، دیبا دارم می پرم، خیلی ترسناکه، فکر نمی کردم این ثانیه اینقدر ترس داشته باشه، باید بپرم، می گه بپر می گه بپر میگه بپر». این کلمات، آخرین صداهای ضبط شده ای است که هامون ثانیه هایی پیش از پریدن از تراس ضبط کرده و در گروه تلگرام گذاشته است.
اما صداهای ضبط شده همه آن چیزی نیست که هامون در ثانیه های آخر به جا گذاشته و دل خانواده و دوستانش را با آن می لرزاند، بلکه هامون در اقدامی عجیب، پیش از پریدن از خود چند سلفی نیز گرفته و در گروه ها یادگاری گذاشته است. حتی گفته می شود هامون یک فیلم ه …

عکس های جدید

فانتزی