شکستن قبح گناه زوره خواری در تلگرام صهیونستی

شکستن قبح گناه زوره خواری در تلگرام صهیونستی
بانیان و گردانندگان یکی از کانالها به صورت سازمان یافته ضمن درخواست از اعضای کانال برای روزه خواری و گرفتن عکس از وعده غذایی ناهار در ماه رمضان، اقدام به انتشار محتوای خلاف مبانی اسلامی و به سخره گرفتن مبانی فکری و اعتقادی اسلامی و شیعه کرده اند.

شکستن قبح گناه زوره خواری در تلگرام صهیونستی

بانیان و گردانندگان یکی از کانالها به صورت سازمان یافته ضمن درخواست از اعضای کانال برای روزه خواری و گرفتن عکس از وعده غذایی ناهار در ماه رمضان، اقدام به انتشار محتوای خلاف مبانی اسلامی و به سخره گرفتن مبانی فکری و اعتقادی اسلامی و شیعه کرده اند.
شکستن قبح گناه زوره خواری در تلگرام صهیونستی

bluray movie download