بررسی قتل فجیع ستایش از منظر روانشناختی و جامعه شناسی

بررسی قتل فجیع ستایش از منظر روانشناختی و جامعه شناسی
چهارمین نشست شبانه گروه تحریریه فراتاب در تلگرام اختصاص پیدا کرده است به بررسی پرونده قتل فجیع ستایش دختر7 ساله افغانی که مورد ربایش، تجاوز و قتل قرار گرفت

بررسی قتل فجیع ستایش از منظر روانشناختی و جامعه شناسی

چهارمین نشست شبانه گروه تحریریه فراتاب در تلگرام اختصاص پیدا کرده است به بررسی پرونده قتل فجیع ستایش دختر7 ساله افغانی که مورد ربایش، تجاوز و قتل قرار گرفت
بررسی قتل فجیع ستایش از منظر روانشناختی و جامعه شناسی

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید