شبگردها

شبگردها
هر ایرانی یک کتاب بخرد نه اینکه بنویسد
به بهانه بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
فاروق مظلومی
داستانی را از یک کانال تلگرام گوش می دادم. اسم کانال داستان های فی فی بود که یک دفعه از خواب پریدم.عجب کابوسی. اگر فری بود فکر می کردم کانال خودم است. چه داستانی! یه تیکش یادمه. «در را باز کردم پیک پیتزایی بود و همان لحظه عاشقش شدم.» بابا هر چیزی حساب و کتاب داره. منظورم داستان است من چی کار به کار فی فی دارم.
این یادداشت به معنی التزام بنده است که از این تاریخ نوشتن را ترک می کنم و کتاب چاپ نمی کنم …

شبگردها

هر ایرانی یک کتاب بخرد نه اینکه بنویسد
به بهانه بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
فاروق مظلومی
داستانی را از یک کانال تلگرام گوش می دادم. اسم کانال داستان های فی فی بود که یک دفعه از خواب پریدم.عجب کابوسی. اگر فری بود فکر می کردم کانال خودم است. چه داستانی! یه تیکش یادمه. «در را باز کردم پیک پیتزایی بود و همان لحظه عاشقش شدم.» بابا هر چیزی حساب و کتاب داره. منظورم داستان است من چی کار به کار فی فی دارم.
این یادداشت به معنی التزام بنده است که از این تاریخ نوشتن را ترک می کنم و کتاب چاپ نمی کنم …
شبگردها

بازی