قوه قضاییه شبکه های اجتماعی مجازی معرفی می کند؛ جایگزین تلگرام و …

قوه قضاییه شبکه های اجتماعی مجازی معرفی می کند؛ جایگزین تلگرام و …
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: شبکه های بسیار قوی، دارای اطلاعات خوب و با سرعت در کشور ایجاد شده و تلاش معاونت اجتماعی قوه قضائیه بر این است که این شبکه های داخلی را به طرق مختلف به مردم معرفی کند.

قوه قضاییه شبکه های اجتماعی مجازی معرفی می کند؛ جایگزین تلگرام و …

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: شبکه های بسیار قوی، دارای اطلاعات خوب و با سرعت در کشور ایجاد شده و تلاش معاونت اجتماعی قوه قضائیه بر این است که این شبکه های داخلی را به طرق مختلف به مردم معرفی کند.
قوه قضاییه شبکه های اجتماعی مجازی معرفی می کند؛ جایگزین تلگرام و …

bluray movie download