جوان۱۹ساله، عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل:می خواستم خودی نشان دهم و بگویم که من هم برنامه نویسی بلد هستم/نادانی کردم و دلم به حال پدر کارگرم می سوزد

جوان۱۹ساله، عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل:می خواستم خودی نشان دهم و بگویم که من هم برنامه نویسی بلد هستم/نادانی کردم و دلم به حال پدر کارگرم می سوزد
خودش می گوید فقط یک کار از روی ساده لوحی انجام داده است تا خودش را در میان همگروهی های تلگرام در حوزه هک و ربات سازی قوی نشان دهد.

جوان۱۹ساله، عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل:می خواستم خودی نشان دهم و بگویم که من هم برنامه نویسی بلد هستم/نادانی کردم و دلم به حال پدر کارگرم می سوزد

خودش می گوید فقط یک کار از روی ساده لوحی انجام داده است تا خودش را در میان همگروهی های تلگرام در حوزه هک و ربات سازی قوی نشان دهد.
جوان۱۹ساله، عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل:می خواستم خودی نشان دهم و بگویم که من هم برنامه نویسی بلد هستم/نادانی کردم و دلم به حال پدر کارگرم می سوزد

آپدیت آفلاین نود 32

مهارت برتر