سهم 79درصدی فعالیت های انتخاباتی در تلگرام

سهم 79درصدی فعالیت های انتخاباتی در تلگرام
سردار هادیانفر از فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی و سهم بالایی این شبکه ها در این دوره از انتخابات خبر داد.

سهم 79درصدی فعالیت های انتخاباتی در تلگرام

سردار هادیانفر از فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی و سهم بالایی این شبکه ها در این دوره از انتخابات خبر داد.
سهم 79درصدی فعالیت های انتخاباتی در تلگرام

دانلود فیلم خارجی

خبرگذاری اصفحان