رونمایی از سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده

رونمایی از سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده
بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است. آب، اولین حرف در الفبای آبادانی و توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. موضوعی که امروز در ایران هنوز در سطح شعار باقی مانده و علی رغم اینکه مسئولان و مر… واکنش مردم، گروه ها و جریان های سیاسی و قومی ترکیه به این کودتا بیانگر آن بود که دوره کودتای نظامی در کشوری با پیشینه کودتا به سر رسیده و ترکیه امروزی…

رونمایی از سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده

بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است. آب، اولین حرف در الفبای آبادانی و توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. موضوعی که امروز در ایران هنوز در سطح شعار باقی مانده و علی رغم اینکه مسئولان و مر… واکنش مردم، گروه ها و جریان های سیاسی و قومی ترکیه به این کودتا بیانگر آن بود که دوره کودتای نظامی در کشوری با پیشینه کودتا به سر رسیده و ترکیه امروزی…
رونمایی از سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده

کیمیا دانلود

سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده رونمایی شد

سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده رونمایی شد
توضیح ندارد

سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده رونمایی شد

توضیح ندارد
سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده رونمایی شد

اتومبیل

سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده راه اندازی شد

سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده راه اندازی شد
خبرگزاری آریا- بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ،این سامانه؛ یک بات تلگرامی است که به منظور ارائه خدمات بانکی و انجام برخی اطلاع رسانی ها به مشتریان بانک آینده، پیاده سازی شده است. خدماتی از قبیل: عملیات حساب (دریافت موجودی، دریافت صورت حساب، خرید شارژ، اطلاعات تسهیلات، دریافت شماره شبا)، پیشخوان مجازی، باشگاه مشتریان، عملیات دوره ای حساب، یافتن نزدیک ترین شعبه بانک آینده و …. …

سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده راه اندازی شد

خبرگزاری آریا- بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ،این سامانه؛ یک بات تلگرامی است که به منظور ارائه خدمات بانکی و انجام برخی اطلاع رسانی ها به مشتریان بانک آینده، پیاده سازی شده است. خدماتی از قبیل: عملیات حساب (دریافت موجودی، دریافت صورت حساب، خرید شارژ، اطلاعات تسهیلات، دریافت شماره شبا)، پیشخوان مجازی، باشگاه مشتریان، عملیات دوره ای حساب، یافتن نزدیک ترین شعبه بانک آینده و …. …
سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده راه اندازی شد

موبایل دوستان