رونمایی از سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده

رونمایی از سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده
بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است. آب، اولین حرف در الفبای آبادانی و توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. موضوعی که امروز در ایران هنوز در سطح شعار باقی مانده و علی رغم اینکه مسئولان و مر… واکنش مردم، گروه ها و جریان های سیاسی و قومی ترکیه به این کودتا بیانگر آن بود که دوره کودتای نظامی در کشوری با پیشینه کودتا به سر رسیده و ترکیه امروزی…

رونمایی از سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده

بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است. آب، اولین حرف در الفبای آبادانی و توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. موضوعی که امروز در ایران هنوز در سطح شعار باقی مانده و علی رغم اینکه مسئولان و مر… واکنش مردم، گروه ها و جریان های سیاسی و قومی ترکیه به این کودتا بیانگر آن بود که دوره کودتای نظامی در کشوری با پیشینه کودتا به سر رسیده و ترکیه امروزی…
رونمایی از سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده

کیمیا دانلود