ترفند مرد متجاوز به دختر 14ساله برای جلوگیری از شکایت: من ایدز دارم،اگر شکایت کنی آبرویت می رود

ترفند مرد متجاوز به دختر 14ساله برای جلوگیری از شکایت: من ایدز دارم،اگر شکایت کنی آبرویت می رود
“محمد پیامی در تلگرام برایم فرستاد و تهدید کرد اگر شکایت کنم، آبروی خودم هم می رود؛ چرا که او مبتلا به ویروس HIV است.”

ترفند مرد متجاوز به دختر 14ساله برای جلوگیری از شکایت: من ایدز دارم،اگر شکایت کنی آبرویت می رود

“محمد پیامی در تلگرام برایم فرستاد و تهدید کرد اگر شکایت کنم، آبروی خودم هم می رود؛ چرا که او مبتلا به ویروس HIV است.”
ترفند مرد متجاوز به دختر 14ساله برای جلوگیری از شکایت: من ایدز دارم،اگر شکایت کنی آبرویت می رود