تنها آرزوی پسر معروف تلگرامی که از ایران رفت

تنها آرزوی پسر معروف تلگرامی که از ایران رفت
و. خ پسر معروف تلگرام که چندی پیش تصاویرش با تعدادی از دختران در شبکه های اجتماعی منتشر شده و اظهاراتش پیرامون پلیس فتا منجر به بازداشت وی شده بود، پس از دستگیری و آزادی با قرار وثیقه از ایران خارج شده و به ترکیه رفت.

تنها آرزوی پسر معروف تلگرامی که از ایران رفت

و. خ پسر معروف تلگرام که چندی پیش تصاویرش با تعدادی از دختران در شبکه های اجتماعی منتشر شده و اظهاراتش پیرامون پلیس فتا منجر به بازداشت وی شده بود، پس از دستگیری و آزادی با قرار وثیقه از ایران خارج شده و به ترکیه رفت.
تنها آرزوی پسر معروف تلگرامی که از ایران رفت

آهنگ جدید